สถานีโทรทัศน์ช่อง 13 สยามไทย เป็นสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ที่ให้ความรู้และสาระ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมรายการทุกเพศทุกวัย มุ่งหวังเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชน พร้อมส่งเสริมสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ต่อสังคม ต่อชุมชน ต่อครอบครัวและตนเอง บนพื้นฐานแห่ง ศีลธรรมและจริยธรรม
ประธานบริษัทเสียงประชาชนไทย จำกัด         พลเรือเอกบรรณวิทย์  เก่งเรียน

ผู้อำนวยการสถานีช่อง 13 สยามไทย             นายสมบูรณ์  ทองบุราณ

รองผู้อำนวยการสถานี                                  นายหนึ่งแก่น  บุญรอด
นางภิจิตรา  แก้วกระมล

คณะที่ปรึกษา

พล.อ.อ.อรุณ  พร้อมเทพ
นายไพศาล  พืชมงคล
นายอาทร พาทีพัฒนะ
นายการุณ  ใสงาม
นายป่าร่ม  อินทสร
นายได้ฤกษ์  หมื่นนาอาน

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน      ชนิสรา ปิ่นแก้ว
ควบคุมเทคนิค             คฑาวุธ ยัพราษฎร์
ควบคุมการผลิต           ณิศนันท์ ประเสริฐศรี
ติดต่อโฆษณา              084 – 1291789  /  02 – 9602131  /   02 – 9602132

Live 13SiamThai TV
www.13Livetv.com
บริการสำหรับผู้สนใจผลิตสื่อ
S__4644882